Indore HR Summit, 14 July 2012 on youtube

Session 1
 1. https://www.youtube.com/watch?v=3GpbeyYSzhQ – Inauguration Session Part I
 2. https://www.youtube.com/watch?v=XpVmWO1yGuQ – Inauguration Session Part II
 3. https://www.youtube.com/watch?v=HiX7ul3382s – Mr. K. Sudeep
 4. https://www.youtube.com/watch?v=113b5mQ8oAI – Mr. Neeraj kumar
 5. https://www.youtube.com/watch?v=7k23eDfPYPM – Ms. Poonam Chandok
 6. https://www.youtube.com/watch?v=vP0CeHyHkFc – Mr. Sanjay Trivedi
 7. https://www.youtube.com/watch?v=wkm-mttRkHk – Mr. Sunil Tolani Part I
 8. https://www.youtube.com/watch?v=XbrdXS0gL3c – Mr. Sunil Tolani Part II
 9. https://www.youtube.com/watch?v=8irkFLQZzkk – Question and Answer Session
 10. https://www.youtube.com/watch?v=XQMU8SM5y0w – Felicitation of Speakers
Session 2
 1. https://www.youtube.com/watch?v=v09biGl68SU – Welcome and Introduction
 2. https://www.youtube.com/watch?v=2f86efpUoho – Mr. M.M. Rao Part I
 3. https://www.youtube.com/watch?v=kqYAd7-8jjw- Mr. M.M. Rao Part II
 4. https://www.youtube.com/watch?v=YpkRDmFTY_A – Mr. Neeraj Kumar Part I
 5. https://www.youtube.com/watch?v=RV6c5RMl5Zg – Mr. Neeraj Kumar Part II
 6. https://www.youtube.com/watch?v=UgeOFS8Qi84 – Ms. Priyasri
 7. https://www.youtube.com/watch?v=9SX58Z3E4No – Question and Answer Part I
 8. https://www.youtube.com/watch?v=dUBRK34ERQ4 – Question and Answer Part II
 9. https://www.youtube.com/watch?v=SIfZniuQFQU  – Felicitation of Speakers
Session 3
 1. https://www.youtube.com/watch?v=b3niUA7rfiM – Welcome and Introduction
 2. https://www.youtube.com/watch?v=UiNwsYsHkag – Mr. D. Trivedi Part I
 3. https://www.youtube.com/watch?v=23JKRF43nKo – Mr. D. Trivedi Part II
 4. https://www.youtube.com/watch?v=_KYmgAN-gus – Mr. Bino Paul Part I
 5. https://www.youtube.com/watch?v=McnNtemhUdw – Mr. Bino Paul Part II
 6. https://www.youtube.com/watch?v=BtdOsw6nK5E – Ms. Priyasri + Question and Answer + Felicitation
Session 4
 1. https://www.youtube.com/watch?v=yIunNelbCyQ – Welcome and Introduction
 2. https://www.youtube.com/watch?v=ZIozR0qxFG4 – Mr. Sunil Kalyankar
 3. https://www.youtube.com/watch?v=GnaUXkx9cBg – Pt. Vijay Shankar Mehta Part I
 4. https://www.youtube.com/watch?v=v1E9N4yQaiE – Pt. Vijay Shankar Mehta Part II
 5. https://www.youtube.com/watch?v=IVdP4XzneCg – Pt. Vijay Shankar Mehta Part III
 6. https://www.youtube.com/watch?v=6QZG4oWUuj8 – Pt. Vijay Shankar Mehta Part IV + Question  & Answer
 7. https://www.youtube.com/watch?v=AuTCp0xiUuM – Felicitation of Speakers
 8. https://www.youtube.com/watch?v=usRKeOFCsPQ – Conference Sum up
 9. https://www.youtube.com/watch?v=UP7UJuCTHrQ – Vote of Thanks